,

𝐗𝐢̣𝐭 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐮𝐩 𝐌𝐨𝐫𝐩𝐡𝐞 𝐉𝐞𝐟𝐟𝐫𝐫𝐞𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐒𝐞𝐭 & 𝐑𝐞𝐟𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐌𝐢𝐬𝐭

Tình trạng kho hàng:

Còn Sản phẩm


300,000

Còn Sản phẩm

𝐗𝐢̣𝐭 𝐠𝐢𝐮̛̃ 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐮𝐩 𝐌𝐨-𝐫𝐩-𝐡𝐞 𝐉𝐞𝐟𝐟𝐫𝐫𝐞𝐞 𝐒𝐭𝐚𝐫 𝐒𝐞𝐭 & 𝐑𝐞𝐟𝐫𝐞𝐬𝐡 𝐌𝐢𝐬𝐭
𝐻𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑤𝑏𝑒𝑟𝑟𝑡 𝑡ℎ𝑖́𝑐ℎ 𝑙𝑎̆́𝑚 𝑎̣ , 𝑐ℎ𝑎𝑖 𝑛ℎ𝑖̀𝑛 𝑐𝑢̛̣𝑐 𝑘𝑖̀ 𝑐𝑢𝑡𝑒 𝑑𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑛 đ𝑢̛𝑜̛̣𝑐 𝑡ℎ𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑒̂́ 𝑑𝑎̣𝑛𝑔 𝑥𝑖̣𝑡 𝑝ℎ𝑢𝑛 𝑠𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔 𝑑𝑒̂̃ 𝑑𝑎̀𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝑐𝑎́𝑐 𝑛𝑎̀𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔.
𝑆𝑎𝑢 𝑘ℎ𝑖 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑥𝑜𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑎̂̀𝑛 1 𝑏𝑢̛𝑜̛́𝑐 đ𝑜̛𝑛 𝑔𝑖𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑢𝑛 𝑥𝑖̣𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑙𝑒̂𝑛 𝑑𝑎 𝑛𝑜́ 𝑠𝑒̃ 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑙𝑜̛́𝑝 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑔 đ𝑖𝑒̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑏𝑎̣𝑛 𝑏𝑒̂̀𝑛 𝑚𝑎̀𝑢 𝑣𝑎̀ 𝑙𝑎̂𝑢 𝑡𝑟𝑜̂𝑖

𝐻𝑜̛𝑛 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑢̛̃𝑎 𝑥𝑖̣𝑡 𝑘ℎ𝑜𝑎́𝑛𝑔 𝑔𝑖𝑢́𝑝 𝑐𝑢𝑛𝑔 𝑐𝑎̂́𝑝 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐 𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑎, 𝑙𝑎̀𝑚 𝑐ℎ𝑜 𝑙𝑎̀𝑛 𝑑𝑎 𝑐𝑎́𝑐 𝑏𝑎̣𝑛 𝑙𝑢𝑜̂𝑛 𝑐𝑎̆𝑛𝑔 𝑡𝑟𝑎̀𝑛 đ𝑎̂̀𝑦 𝑠𝑢̛́𝑐 𝑠𝑜̂́𝑛𝑔🙋‍♀️🙋‍♀️
𝑴𝑶𝑹𝑷𝑯𝑬 𝑺𝑬𝑻𝑻𝑰𝑵𝑮 𝒙𝒊̣𝒕 𝒌𝒉𝒐𝒂́𝒏𝒈 𝒌𝒉𝒐́𝒂 𝒍𝒐̛́𝒑 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒍𝒂̀ 𝒎𝒐̣̂𝒕 𝒃𝒖̛𝒐̛́𝒄 𝒉𝒐𝒂̀𝒏 𝒉𝒂̉𝒐 𝒌𝒉𝒐̂𝒏𝒈 𝒕𝒉𝒆̂̉ 𝒕𝒉𝒊𝒆̂́𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒒𝒖𝒚 𝒕𝒓𝒊̀𝒏𝒉 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎, 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 đ𝒖̛𝒐̛̣𝒄 𝒅𝒖̀𝒏𝒈 𝒏𝒉𝒊𝒆̂̀𝒖 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒕𝒓𝒂𝒏𝒈 đ𝒊𝒆̂̉𝒎 𝒄𝒉𝒖𝒚𝒆̂𝒏 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒑