mat-na-i-m-from-duong-sang-da-chiet-xuat-gao-110g-2